Hoe onze politici bijklussen, in 6 grafieken

Naast het mandaat waarvoor ze verkozen werden, oefent een grote meerderheid van de Vlaamse politici nog andere officiële betalende mandaten uit. Deze zes verhelderende grafieken ontsluieren het cumulgedrag onze politieke vertegenwoordigers.

Door MAARTEN LAMBRECHTS, 5 september 2016

Elke verkozen politicus is verplicht om jaarlijks de mandaten die hij of zij bekleedt, al dan niet in ruil voor een vergoeding, publiek te maken. De 2.344 Vlaamse burgemeesters, schepenen, provincieraadsleden, gedeputeerden, parlementsleden en ministers die dit voor het jaar 2015 deden, oefenen samen 7.532 betaalde functies uit. Een analyse van de mandatenlijst levert enkele interessante conclusies op.

1. Een op drie heeft minstens 4 betaalde mandaten

Gemiddeld heeft een Vlaamse verkozen politicus 3,2 betaalde mandaten, en oefent hij dus 2,2 betaalde mandaten uit naast het mandaat waarvoor hij verkozen werd. Slechts 328 politici (14 % van het totaal) hebben geen ander betaald mandaat. 768 politici (34 %) hebben naast hun betaald mandaat als verkozen politicus nog minstens 3 andere betaalde mandaten.

Profiel

Koen Kennis

N-VA schepen voor Financiën, Mobiliteit, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand in Antwerpen

Is verder ook:
 1. Bestuurder VITO
 2. Bestuurder Finea
 3. Lid van het directiecomité Finea
 4. Bestuurder Imea
 5. Bestuurder Integan
 6. Bestuurder Maatschappij Linkerscheldeoever
 7. Voorzitter PMV
 8. Bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
 9. Voorzitter van de Vlaamse gewestelijke raad Intermixt
 10. Bestuurder BAM
 11. Bestuurder Eandis
 12. Voorzitter Interkabel Vlaanderen
 13. Bestuurder Inter-Regies
 14. Bestuurder Publi-T
 15. Bestuurder Telenet Vlaanderen

2. Provincies zijn cumulkampioenen

Als het cumulatiegedrag van de verkozen politici wordt uitgesplitst per bestuursniveau, dan wordt duidelijk dat provinciebestuurders (gedeputeerden en raadsleden) duidelijk veel meer betaalde mandaten cumuleren. Gemiddeld oefenen zij nog 5 andere betaalde mandaten uit. Dat is aanzienlijk hoger dan de politici van het gemeentelijke, het Vlaamse en het federale niveau.

Gemiddeld aantal betaalde mandaten per bestuursfunctie

Profiel

Geert Versnick

Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen voor Buitenland en Europese projecten, Economie en POM, Ruimtelijke Ordening, ICT en Juridische aangelegenheden

Is verder ook:
 1. Gemeenteraadslid stad Gent
 2. Voorzitter Infohos
 3. Lid van het federaal bureau Intermixt
 4. Lid van het Vlaams bureau Intermixt
 5. Voorzitter POM Oost-Vlaanderen
 6. Ondervoorzitter EROV
 7. Ondervoorzitter Eandis
 8. Ondervoorzitter Elia Systeem Operator
 9. Bestuurder autonoom Havenbedrijf Gent
 10. Bestuurder NV Lig
 11. Bestuurder Optima Group
 12. Voorzitter Publi-T

3. Brugge: cumulkampioen onder gemeentebesturen

Het Brugse stadsbestuur is met voorsprong het lokale bestuur dat het grootst aantal betaalde mandaten verzamelt. Met gemiddeld 6 mandaten voor elke schepen en burgemeester, klopt het de de besturen van Antwerpen en Gent.

Gemiddeld aantal betaalde mandaten per lid college

Profiel

Brugs stadsbestuur

 1. Schepen Dirk De fauw (CD&V): 12 betaalde mandaten
 2. Schepen Hilde Decleer (CD&V): 10
 3. Schepen Frank Vandevoorde (sp.a): 8
 4. Schepen Annick Lambrecht (sp.a): 7
 5. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a): 6
 6. Schepen Jos Demarest (CD&V): 6
 7. Schepen Martine Matthys (CD&V): 4
 8. Schepen Boudewijn Laloo (CD&V): 4
 9. Schepen Philip Pierins (sp.a): 3
 10. Schepen Mieke Hoste (sp.a): 3
 11. Schepen Franky Demon (CD&V): 3

En uw gemeentebestuur?

Wil u graag weten welke mandaten uw burgemeester en schepenen uitoefenen? Onze cumul-app toont hoeveel en waar uw eigen gemeentebestuur precies bijklust.

4. Intercommunale Farys: bijverdienste van 188 politici

De intercommunales zijn veruit de meest voorkomende organisaties waar verkozenen betaalde mandaten uitoefenen. Uitschieter is Farys, waar 188 politici een zitje in de raad van bestuur of een ander orgaan hebben.

Aantal politici met betaald mandaat

Profiel

Farys (het vroegere TMVW) evolueerde van een drinkwaterleverancier voor tientallen steden en gemeenten naar een ‘multiservicebedrijf’. Gemeenten zijn verplicht een vertegenwoordiger te hebben in de complexe structuur van de intercommunale.

Meer over Farys leest u in dit artikel.

5. Bestuursniveau's overlappen

Heel wat Vlaamse verkozen politici uit de hogere bestuursniveau's combineren hun mandaat als parlementslid met een mandaat als schepen of burgemeester. Hieronder wordt de overlap tussen de verschillende bestuursniveau's weergegeven. Elk vierkantje vertegenwoordigt 1 verkozen politicus. Voor het federale niveau worden enkel de Vlaamse parlementsleden in acht genomen.

Profiel

Hilde Vautmans

Europees parlementslid voor Open VLD

Is verder ook:
 1. Schepen in Sint-Truiden voor leefmilieu en natuur, duurzaamheid en energie, huisvuil, landbouw en veeteelt, jeugdbeleid en onderwijs flankerend beleid, militaire zaken en vaderlandslievende verenigingen en toerisme
 2. Bestuurder bio

6. Parlementsleden Open Vld cummuleren het meest

Als alleen de Vlaamse leden van het Europese, federale en Vlaamse parlement in acht worden genomen en het aantal mandaten per politieke familie worden bekeken, dan springt Open VLD er bovenuit, met gemiddeld 3,7 aantal betaalde mandaten, gevolgd door de sp.a-parlementsleden (gemiddeld 3 betaalde mandaten) en deze van de N-VA (2,9). 12 parlementsleden hebben 6 of meer betaalde mandaten.

Aantal betaalde mandaten

Profiel

Jo De Ro

Vlaams parlementslid voor Open VLD
Schepen van Financiën, Onderwijs en Veiligheid in Vilvoorde

Is verder ook:
 1. Lid van een adviescomissie Sibelgas
 2. Lid van een sectorcomité Sibelgas
 3. Voorzitter corporate governance comité Sibelgas
 4. Bestuurder OVSG
 5. Bestuurder AVSG
 6. Bestuurder NVSG
 7. Gemeenteraadslid Vilvoorde