De stand
van het land

Wie deed het beter,
Di Rupo of Michel?

De regering-Michel zette zichzelf in de markt als een sociaaleconomische herstelregering. Na vijf jaar besturen dringt de vraag zich op of ze het beter heeft gedaan dan de regering-Di Rupo. Bekijk de impact van de regering op zeven indicatoren door de grafiek zelf te tekenen.

Pieter Blomme, Jasper D'Hoore, Raphael Cockx en Thomas Roelens

Onder premier Charles Michel, is het begrotingstekort...

Begrotingstekort in miljard euro

uw gok gemiddelde gok Juiste Antwoord

...gedaald van 12,4 naar 7,9 miljard euro of verminderd met 4,5 miljard euro.

De regering-Michel erfde bij haar aantreden een begrotingstekort van meer dan 12 miljard euro van de regering-Di Rupo. De ambitie was om het tekort tegen 2018 weg te werken, maar dat is niet gelukt. In 2018 bedroeg het nog 4 miljard euro, dit jaar verdubbelt het zelfs tot 7,9 miljard euro.

Onder premier Charles Michel, is de belastingdruk…

In percentage van het bruto binnenlands product (bbp)

uw gok gemiddelde gok Juiste Antwoord

...gedaald van 45,1 naar 43,6 procent.

In weinig landen betalen burgers meer belastingen dan in België. De regering-Michel wilde de belastingdruk verlagen en slaagde daar ook in. De overheid haalde in 2016 minder dan 44 procent van het bbp op aan belastingen, tegenover meer dan 45 procent aan het begin van de legislatuur. In 2017 en 2018 steeg de belastingdruk opnieuw. Dit jaar is er, door de impact van de laatste fase van de taxshift, een daling tot 43,6 procent.

Onder premier Charles Michel, is de koopkracht…

Procentuele stijging van het reëel beschikbaar inkomen tegenover het voorgaande jaar, gecompenseerd voor de aangroei van de bevolking.

uw gok gemiddelde gok Juiste Antwoord

...gestegen met gemiddeld 0,7 procent per jaar.

Door de crisis nam de koopkracht van de Belgen in 2011, 2012 en 2013 af. In 2014 was er een voorzichtige opflakkering, in 2015 daalde de koopkracht onder invloed van de regeringsmaatregelen opnieuw. Sinds 2016 stijgt de koopkracht voorzichtig, voor dit jaar wordt een forse stijging verwacht. Een belangrijke nuance is dat het koopkrachtcijfer een gemiddelde is: sommige mensen zullen er meer op vooruit zijn gegaan, anderen minder en sommigen zullen er zelfs op achteruit zijn gegaan.

Onder premier Charles Michel is de werkloosheidsgraad...

Percentage Belgische werkzoekenden tegenover de bevolking op beroepsactieve leeftijd.

uw gok gemiddelde gok Juiste Antwoord

...gezakt tot een historisch dieptepunt van 5,5 procent.

‘Jobs, jobs, jobs’ is het mantra van de regering-Michel. De voorbije legislatuur kwamen er meer dan 230.000 banen bij. Daardoor is het aantal Belgen dat op zoek is naar een baan fors afgenomen tot minder dan 6 procent. In Vlaanderen zijn er minder werklozen, in Brussel en Wallonië meer. Het is van begin jaren 70 geleden dat er zo weinig werklozen waren.

Onder premier Charles Michel zijn de overheidsinvesteringen...

Overheidsinvesteringen in percentage van het bruto binnenlands product (bbp)

uw gok gemiddelde gok Juiste Antwoord

...zeer licht gestegen, van 2,3 procent van het bbp in 2014 tot 2,5 procent dit jaar.

De Belgische overheid investeert al jaren bitter weinig in infrastructuur. Begin jaren 80 spendeerde overheid nog meer dan 5 procent van het bbp aan investeringen, aan het begin van de huidige legislatuur was dat nog 2,3 procent. Investeringen zijn een evidente besparingspost omdat de bevolking die bezuinigen niet direct voelt, al leiden ze op de langere termijn bijvoorbeeld wel tot slechtere wegen. Ondanks de beloftes rond het Investeringspact gingen de overheidsinvesteringen in de voorbije legislatuur slechts heel licht omhoog.

Onder premier Charles Michel is het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieproductie...

Aandeel hernieuwbare energie tegenover totale energieproductie

uw gok gemiddelde gok Juiste Antwoord

...gestegen tot een recordniveau van 16,4 procent.

Om de CO2-uitstoot van ons land te verlagen en de kernuitstap voor te bereiden, zet ons land in op meer hernieuwbare en dus propere energie. Bij het aantreden van de regering-Michel waren onder meer wind- en zonne-energie goed voor 12 procent van de Belgische energieproductie. Dat is gestegen tot 16,4 procent vorig jaar. De stijging is evenwel onvoldoende groot om de CO2-doelstellingen te halen, laat staan om de kernuitstap op te vangen.

Onder premier Charles Michel bedroeg het aantal mensen dat asiel aanvroeg in ons land...

Jaarlijkse asielaanvragen

uw gok gemiddelde gok Juiste Antwoord

...gemiddeld 26.650 per jaar. Dat is net iets meer dan het gemiddelde van 24.140 per jaar onder de regering-Di Rupo.

Bij haar aantreden beloofde de regering-Michel een strikter migratiebeleid. Ze zou strenger zijn voor wie om economische redenen naar België kwam en ruimhartig voor wie op de vlucht was voor oorlog of wie vervolgd dreigde te worden. Wat ze toen niet wist, was dat de vluchtelingencrisis van 2015 haar te wachten stond. Het aantal asielaanvragen lag daardoor gemiddeld toch hoger dan onder de regering-Di Rupo.