Uitgelegd

Het Zomer­akkoord

Wat betekent het Zomerakkoord voor u? Alle nieuwe maatregelen becijferd en geanalyseerd.

U bent BedrijfsleiderZelfstandigeBelegger/SpaarderWerknemerWerklozeAmbtenaarConsument

START

Wat betekent het zomerakkoord voor u?

Eind juli klopte de regering een pakket van een vijftigtal afspraken over sociale, economische en arbeidsmarkthervormingen af. De Tijd verdiepte zich in de aangekondigde maatregelen, analyseerde wat nu allemaal verandert en wat dat allemaal betekent voor u. Klaar om te ontdekken? Klik dan een van de onderstaande profielen aan.

U bent BedrijfsleiderZelfstandigeBelegger/SpaarderWerknemerWerklozeAmbtenaarConsument

/

Lagere vennootschapsbelasting, extra steun voor KMO's

Door Pieter Blomme

Minder lasten

Het tarief in de vennootschapsbelasting zakt van 33,99 naar 25 procent.

Daling in stappen

In een eerste fase - vanaf volgend jaar - laat de regering het tarief zakken van 33,99 procent naar 29,58 procent (inclusief crisisbijdrage van 2 procent). Vanaf 2020 vervalt de crisisbijdrage en betalen bedrijven een tarief van 25 procent.

Kmo’s

Kmo’s krijgen een extra verlaging. Bedrijven met minder dan 50 werknemers, een omzet onder 9 miljoen euro en een balanstotaal van minder dan 4,5 miljoen euro genieten nu al een gunstig tarief. Op hun eerste schijf van 25.000 euro winst betalen ze 25 procent belastingen. Vanaf volgend jaar daalt dat naar 20,4 voor de eerste 100.000 euro winst, een jaar later is dat 20 procent.

Multinationals

Vanaf 2020 wordt het principe van fiscale consolidatie ingevoerd. Dat betekent dat een groep de winsten en verliezen van verschillende dochterbedrijven in ons land kan samentellen en enkel op het totale winstbedrag belastingen moet betalen. Een bedrijf dat een beetje winst maakt, maar in een dochtervennootschap met een groot verlies zit, wordt daardoor niet langer belast.

Bouwsector

De bouwsector krijgt vanaf volgend jaar een lastenverlaging die Belgische werknemers interessanter moet maken voor bouwbedrijven. Nu kiezen die almaar vaker voor buitenlandse gedetacheerden omdat die een pak goedkoper zijn. Op kruissnelheid in 2020 gaat het om een loonlastenverlaging van 404 miljoen euro voor bouwbedrijven.

/

Ruggensteuntjes voor zelfstandigen

Door Ellen Cleeren

De federale regering nam sinds haar aantreden al wel wat maatregelen om de zelfstandige te steunen. Denk aan de verhoging van het minimumpensioen. Het zijn geen grote revolutionaire hervormingen zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, maar alle beetjes helpen. Ook het Zomerakkkoord bevat enkele extra ruggensteuntjes.

Uitkering bij ziekte

Tot nu krijgen zelfstandigen tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid helemaal geen uitkering. Daarin komt verandering. Vanaf volgend jaar krijgen ze een uitkering na twee weken ziekte.

Inkomensdrempel

Vanaf 1 januari 2018 wordt de minimale sociale bijdrage voor beginnende zelfstandigen berekend op basis van een verlaagde inkomensdrempel tijdens het eerste en tweede jaar. Nu wordt die voorlopige bijdrage berekend op een nettoberoepsinkomen van 13.296,15 euro per jaar. Een verlaging van de inkomensdrempel betekent dat de starter minder voorlopige sociale bijdragen zal moeten betalen.

Deeltijds pensioen en eenheid van loopbaan

Net als werknemers krijgen zelfstandigen de kans slechts gedeeltelijk pensioen op te nemen en tegelijk verder te werken, zodat ze verder pensioenrechten opbouwen. Voor wie langer werkt dan 14.040 dagen (te vergelijken met 45 jaar) wordt het mogelijk om bijkomende pensioenrechten op te bouwen.

/

Belastingvoordeel voor dividenden, vrijstelling spaarboekjes omlaag

Door Wouter Vervenne

Een belastingvoordeel voor dividenden en een beperking van de fiscale vrijstelling voor spaarboekjes moeten investeringen in de reële economie stimuleren.

Hoeveel dividend kunt u weldra belastingvrij ontvangen?

De regering heeft beslist een eerste schijf van 627 euro aan dividenden vrij te stellen van roerende voorheffing.

Aangezien de roerende voorheffing 30 procent bedraagt, daalt de belastingdruk voor aandelenbeleggers met 188,1 euro. De vrijstelling wordt toegekend via de belastingaangifte.

188,1euroDoor een gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing daalt de belastingdruk voor aandelenbeleggers met bijna 200 euro.

Vanaf welk bedrag moet u belastingen betalen op spaarboekjes?

De fiscale vrijstelling van de rente op spaarboekjes zakt van 1.880 naar 940 euro. We kunnen ervan uitgaan dat de meeste spaarders nu 0,11 procent rente ontvangen. Dat betekent dat ze vanaf 2018 nog 854.545 euro belastingvrij kunnen sparen. Tot nu kon dat tot een bedrag van 1,71 miljoen euro. De lagere fiscale vrijstelling zal in de huidige marktomstandigheden waarschijnlijk weinig spaarders treffen.

/

Flexibiliteit om meer en langer te werken

Meer mensen langer op de werkvloer houden, hen netto meer laten overhouden en een minder bruuske overgang naar het pensioen. Dat wil de regering bereiken met het Zomerakkoord.

Zachte exit uit de arbeidsmarkt

Met een ‘zachte landingsbaan’ kunnen werknemers van minstens 60 jaar vier vijfde gaan werken en werknemers van 58 jaar met een voltijdse baan kunnen omschakelen van ploegen- en nachtarbeid of kiezen voor aangepast lichter werk. Een extra premie is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Loon naar extra pensioenkapitaal

Werknemers die geen groepsverzekering hebben bij hun werkgever, zullen vanaf 1 januari 2018 zelf het initiatief kunnen nemen. Ze zullen aan hun werkgever kunnen vragen om een deel van hun loon - binnen bepaalde grenzen - te storten in een vrij aanvullend pensioen.

Erkenning van mantelzorgers

Mantelzorgers die zich belangeloos inzetten voor zwaar zorgbehoevenden zullen een erkenning krijgen. Daarnaast zullen mantelzorgers die deeltijds werken om te zorgen voor een zwaar zorgbehoevende gedurende 48 maanden dezelfde pensioenrechten opbouwen als zouden ze voltijds werken.

Meer netto van eenzelfde brutoloon

De maatregelen om de koopkracht aan te zwengelen waren al voorzien in het akkoord over de taxshift, dat dateert van oktober 2015. Het doel is werknemers van eenzelfde brutoloon aan het einde van de maand netto meer te laten overhouden.

Belastingvrij bijverdienen

Vanaf 1 januari 2018 kan u tot 6.000 euro per jaar – of 500 euro per maand – belastingvrij bijverdienen. Voorwaarde is daarbij wel dat u minstens een viervijfdebaan hebt of gepensioneerd bent. De vrijstelling is er voor inkomens uit vrijetijdswerk en specifieke functies in de non-profitsector.

500euro per maandVanaf volgend jaar kan u tot 6.000 euro per jaar belastingvrij bijverdienen.

Deels werken, deels pensioen

Door Petra De Rouck

Vanaf 2019 wordt het voor werknemers en zelfstandigen mogelijk om deeltijds met pensioen te gaan en tegelijk deeltijds te blijven werken en bijkomende pensioenrechten op te bouwen. Kiezen voor deeltijds pensioen zou kunnen vanaf de leeftijd waarop u met vervroegd pensioen kan.

Meer pensioen voor wie langer werkt

Het Zomerakkoord bepaalt dat alle effectief gewerkte dagen gaan meetellen voor uw pensioen, zelfs als u langer dan 45 jaar werkt. Dat geldt zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Bij de pensioenberekening vandaag worden nooit meer dan 14.040 dagen in rekening gebracht.

Burn-outcoaches

Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten vanaf volgend jaar een burn-outcoach aanstellen. Voorts maakt het akkoord vanaf 2018 voor werknemers mogelijk om te ‘deconnecteren’: ze krijgen het recht om niet gestoord te worden tijdens hun vakantie of vrije tijd.

Flexi-job

Een centje bijverdienen met een flexi-job kon tot nu toe alleen in de horeca. In de toekomst kan u ook in de detailhandel, zoals bij bakkerijen, slagerijen, kleinhandelszaken, warenhuizen… aan de slag.

Winstpremie

Uw werkgever kan u een nieuwe, fiscaal vriendelijke winstpremie betalen.

Opzeggingstermijn

Voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst komen er andere opzeggingstermijnen.

/

Baan weigeren wordt moeilijker

Door Petra De Rouck

Zo veel mogelijk werklozen aan werk helpen en bij de pensioenberekening werken hoger waarderen dan inactiviteit. Dat zijn de twee speerpunten als het gaat om werklozen.

Competenties bepalen of een job past

Als een werkzoekende een passende vacature aangeboden krijgt, is die verplicht daarvoor te solliciteren. Vanaf volgend jaar zal de VDAB voor die ‘passende’ job ook rekening houden met uw competenties. Werkzoekenden zullen daardoor moeilijker een job kunnen weigeren.

Werken moet meer pensioen opleveren dan werkloosheid

Hoeveel pensioenrechten moeten werklozen krijgen? De regering wil voor de pensioenberekening periodes van werk altijd hoger waarderen dan periodes van inactiviteit. Het Zomerakkoord stelt dat ‘de minister van Pensioenen voorstellen zal uitwerken voor de gelijkgestelde periodes’.

Hogere uitkeringen

Verder worden in het kader van de armoedebestrijding de uitkeringen opgetrokken, opdat de armoedegrens van 1.115 euro voor alleenstaanden sneller wordt bereikt. Concreet gaat het om het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

/

Vaste benoeming wordt uitzondering

Door Tobe Steel

De regering-Michel heeft in het Zomerakkoord beslist het aandeel statutaire ambtenaren af te bouwen. Voor talloze functies bij de federale overheid worden in de toekomst geen vaste benoemingen meer toegekend.

Vastbenoemde ambtenaren genieten een hoger pensioen, kunnen doorgroeien in beter betaalde functies en zijn nagenoeg volledig beschermd tegen ontslag. Dat gunstige statuut is niet meer voor iedereen weggelegd. In principe kunnen enkel nog ambtenaren met een ‘gezagsfunctie’ een vaste benoeming krijgen. ‘Dat is al wie autonoom beslissingen kan nemen waardoor de staat gebonden is’, duidt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput.

Het personeel van de federale politie, defensie en magistratuur hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken. Op hen is de benoemingsstop niet van toepassing. De 36.000 personeelsleden van de NMBS daarentegen vallen er wel onder.

Het snoeien in de vaste benoemingen hangt voor Vandeput ook samen met een vereenvoudiging van het ambtenarenapparaat. ‘De federale overheidsdiensten tellen momenteel 1.900 verschillende functies. Dat gaat al te ver. De voorbereidingen zijn getroffen zodat we snel het mes kunnen zetten in de wildgroei aan functies.’

/

Duurdere cola, goedkopere kinderopvang

Door Petra De Rouck

Frisdrank wordt duurder

De suikertaks die twee jaar geleden werd ingevoerd wordt uitgebreid. U zal daardoor meer accijnzen betalen op cola en limonade met toegevoegde suiker, maar ook light en zeroproducten met zoetstof. Gearomatiseerde waters zonder toegevoegde suikers of andere zoetstoffen worden niet duurder.

Goedkopere kinderopvang voor eenoudergezinnen

Ouders van kinderen tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap) kunnen een deel van de opvangkosten via hun jaarlijkse belastingaangifte recupereren. Voorbeelden zijn kosten voor de crèche, een onthaalouder, voor- en naschoolse opvang en een kamp met de jeugdbeweging. Tot 11,20 euro per opvangdag geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent, waardoor u tot 5,04 euro via uw belastingaangifte terugkrijgt. Het Zomerakkoord voorziet dat het maximumbedrag opgetrokken wordt voor alleenstaande ouders met een beperkt beroepsinkomen.

5,04euroPer opvangdag kunt u net iets meer dan 5 euro terugkrijgen via uw belastingaangifte.

Bezoek aan psycholoog terugbetaald

De regering bindt de strijd aan met psychologische problemen, waar intussen een persoon op drie mee kampt. Een kortlopende behandeling bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog wordt gedeeltelijk terugbetaald. Een persoonlijk deel - het remgeld - moet u zelf nog betalen. Aan de terugbetaling wordt wellicht een dubbele voorwaarde gekoppeld: u moet doorverwezen worden door de huisarts en een globaal medisch dossier hebben. De terugbetaling gaat waarschijnlijk eind 2018 in.

Goedkopere telecomfactuur

Al sinds 1 juli is de procedure om over te stappen naar een andere telecomoperator vereenvoudigd. Dankzij Easy Switch hoeft u alleen de nieuwe operator te contacteren. Die moet instaan voor alle administratieve en technische aspecten van de wissel. Voordien moest u zelf het contract bij uw vorige operator opzeggen en een nieuw contract bij de nieuwe operator aanvragen. Easy Switch is er voor alle abonnementen met minstens internet of digitale televisie.

In een volgende fase moet het makkelijker worden om uit te vlooien welke operator voor uw telecomgebruik het voordeligste is. Er wordt gewerkt aan een gebruiksvriendelijker online tariefsimulator. Op termijn moet u in de vergelijkingsmodules niet langer uw verbruiksgegevens ingeven: uw operator stelt die beschikbaar. In de lente van volgend jaar komt er een informatiecampagne over Easy Switch en de tariefvergelijkingstool.

Achter de schermen van het akkoord

/

De schaar gaat in de aftrekposten

Door Jasper D'Hoore

De verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25 procent kost 5 miljard euro. Om dat te financieren komt er een minimumbelasting, wordt de notionele intrestaftrek afgebouwd en snoeit de regering-Michel in de bestaande aftrekposten.

Minimumbelasting

Vanaf 2018 betalen bedrijven een minimumbelasting. Op het eerste miljoen euro winst zullen ze via allerhande aftrekken hun belasting nog altijd kunnen reduceren tot 0 euro. Maar op alles boven het miljoen euro moet vanaf volgend jaar bijna altijd 30 procent gevrijwaard worden, waarop een bedrijf het basistarief moet betalen.

Door die maatregel moeten bedrijven vanaf 2020 haast altijd minstens 7,5 procent belasting betalen op hun winst. Enkel aftrekken voor innovatie en investeringen kunnen dat tarief nog verder naar beneden halen.

7,5procentBedrijven zullen door een nieuwe maatregel haast altijd minstens 7,5 procent belasting betalen op hun winst.

Notionele intrestaftrek

De federale regering beperkt het gebruik van de notionele intrestaftrek. Bedrijven kunnen een fictieve rentevergoeding die wordt berekend op hun eigen vermogen van hun belastingen aftrekken.

Vanaf volgend jaar kan die aftrek enkel nog worden berekend op de aangroei van het kapitaal, waarbij de gemiddelde jaarlijkse aangroei in de voorgaande vijf jaar telt.

Bij de huidige lage rentestand blijft de impact beperkt, want de fictieve rente is gelieerd aan de rente op de financiële markten. Maar zodra de rente stijgt, maakt dat een groot verschil.

Meerwaardebelasting

Vanaf volgend jaar moeten bedrijven vaker een meerwaardebelasting betalen op de aandelen die ze verkopen. Tot nog toe hoefde dat enkel als ze hun aandelen binnen het jaar met winst verkochten.

Daar komt een voorwaarde bij: ondernemingen zijn enkel vrijgesteld als ze aandelen verkopen van bedrijven waarvan ze minimaal 10 procent bezitten of als de waarde van de participatie meer dan 2,5 miljoen euro bedraagt.

Optimaliseren tegengaan

De regering voert de strijd op tegen tal van mechanismes waarmee bedrijven hun belastingfactuur proberen te drukken. Zo wordt het vanaf volgend jaar moeilijker om via een kapitaalvermindering de roerende voorheffing te ontlopen die normaal moet worden betaald bij het uitkeren van reserves.

Er komen ook bijkomende sancties voor bedrijven die geen belastingaangifte indienen. Ondernemingen die geen voorafbetalingen doen op de belasting die ze moeten betalen worden daarvoor zwaarder beboet. Om extra taxaties die de fiscus oplegt te minderen kunnen geen aftrekken meer worden gebruikt.

Daarnaast kunnen bedrijven vanaf 2020 nog maar een beperkt bedrag aan intresten op leningen aftrekken van hun belastingen. Voor interne leningen binnen groepen kunnen ze niet langer een fictieve rente inbrengen als kosten.

Doorsluizen winsten

Vanaf 2020 wordt het moeilijker om winsten die in ons land worden gemaakt te versluizen naar het buitenland om er daar minder belasting op te betalen. Ook kunnen ondernemingen in de meeste gevallen vanaf dan geen verliezen meer aftrekken die bijhuizen in obscure belastingparadijzen maken.

/

Zuurstof voor investeringen

Door Ellen Cleeren

Verhoging investeringsaftrek

Volgend jaar en het jaar erna zullen kmo’s en eenmanszaken 20 procent van de aankoopwaarde van een investering in mindering kunnen brengen van de belastbare winst mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Nu is dat 8 procent.

Investeringen in groeiende bedrijven aantrekkelijker

Particulieren zullen op een fiscaal interessante manier kunnen investeren in groeibedrijven. Nu kan dat al bij investeringen in startende ondernemingen. Particulieren kunnen dan al tot 45 procent van het geïnvesteerde bedrag aftrekken in de personenbelasting. De regering versoepelt ook de regels voor investeringsfondsen.

45procentParticulieren kunnen investeringen in groeibedrijven voor 45% aftrekken in hun belastingen.

Aanvraag klinische proef gratis

Om zo veel mogelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen naar ons land te lokken, maakt de regering de aanvraag voor een klinische studie gratis.

Lastenverlaging voor wetenschappelijk onderzoek

Bedrijven die wetenschappelijk personeel in dienst nemen, hoeven daarop geen bedrijfsvoorheffing te betalen als de werknemer een masterdiploma heeft. Dat wordt uitgebreid naar bachelors.

/

Bedrijfswagens minder interessant

Het Zomerakkoord maakt een einde aan de meest royale fiscale voordelen voor groene bedrijfswagens.

Elektrische wagens

Elektrische wagens verliezen hun aftrekbaarheid van 120 procent en vallen terug tot 100 procent.

‘Fake hybrides’

‘Fake-hybrides’ worden aangepakt: stekkerhybrides met een kleine batterij die amper gebruikt wordt, verliezen hun fiscaal gunstregime. Het is de bedoeling om de Porsche Cayenne en andere grote SUV’s te treffen met een lagere aftrekbaarheid. Kleine hybrides blijven buiten schot.

Onduidelijkheid

De precieze parameters en aftrekbaarheidspercentages blijven onduidelijk en zouden nog niet zijn vastgelegd. Wel is beloofd dat de nieuwe regels pas vanaf 2020 ingaan zodat wie nu nog zo’n wagen heeft of koopt niet getroffen wordt.

Verschillen weggewerkt

Verder zullen ook de verschillen tussen de aftrekbaarheid voor vennootschappen en zelfstandigen worden weggewerkt.

/

BTW revolutie voor projectontwikkelaars

Door Ellen Cleeren

Wat houdt deze hervorming in?

Projectontwikkelaars mogen nieuwe of gerenoveerde gebouwen vanaf volgend jaar verhuren onder het btw-stelsel. Dat houdt een fiscale lastenverlaging in. Want dan kunnen de vastgoedontwikkelaars de btw die ze zelf hebben betaald aan de aannemer voor de bouw of de renovatie, in aftrek brengen.

Was dit nodig?

In andere Europese landen kunnen de vastgoedontwikkelaars de btw al langer recupereren omdat ze bovenop de huur, btw mogen aanrekenen. Daardoor hebben de Belgische vastgoedbedrijven tot nu een competitief nadeel. In ons land moeten de ontwikkelaars nu ingewikkelde juridische constructies uitdokteren om de btw toch maar te kunnen recupereren. Dat zal niet meer nodig zijn.

Wat is de budgettaire impact?

Die wordt begroot op circa 30 miljoen euro. Daarom geldt de mogelijkheid alleen voor huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden en alleen in een business-to-business omgeving, niet bij de verhuur aan particulieren. De federale regering zal bij de uitwerking proberen om misbruiken te voorkomen.

Leidt dit niet tot een verhoging van de huurprijzen?

Ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep riskeren bovenop de huur, btw te moeten betalen. Een kost die ook zij in aftrek kunnen brengen. Voor hen maakt het doorgaans niet zoveel uit. Particulieren zullen de gevolgen niet ondervinden.

Beweerde de federale regering niet dat dit kan leiden tot een verlaging van de huurprijzen?

Tot nu rekenen de vastgoedontwikkelaars de btw door in de huurprijzen. Als ze de btw in aftrek kunnen brengen moeten ze dat niet meer doen en dat zou volgens de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) kunnen leiden tot een verlaging van de huurprijzen. Dat lijkt een illusie. De kans is miniem dat de projectontwikkelaars minder hoge huurprijzen gaan vragen.

/

Meer flexibiliteit voor meer jobs

Door Jasper D'Hoore

Personeel aanwerven wordt goedkoper en gemakkelijker. De federale regering rekent erop dat bedrijven met die bijkomende flexibiliteit sneller extra personeel in dienst nemen.

Goedkoper aanwerven

Als werkgevers iemand tijdens de eerste twee maanden dienst ontslaan, moeten ze in de eerste twee maanden twee weken loon uitbetalen, van de derde tot de vijfde maand een maand. Volgens de werkgeversorganisaties zet dat een rem op de aanwervingen en de regering-Michel volgt hen daarin.

Daarom wordt het goedkoper om een werknemer bij het begin van een vast contract te ontslaan. Tijdens de eerste twee maanden moet een bedrijf maar een week opzeg meer uitbetalen. In de derde maand zijn dat drie weken opzeg, in de vierde maand vier weken. Daartegenover staat dat een ontslag in de vijfde maand met vijf weken opzeg iets duurder wordt.

Lagere brutolonen

De regering wil bedrijven stimuleren om laaggeschoolde jongeren een kans te geven. Dat wil ze doen door de brutolonen voor -21-jarigen te verlagen. Voor een 18-jarige zou een bedrijf nog maar 82 procent van het officiële brutoloon hoeven te betalen, voor een 19-jarige 88 procent en voor een 20-jarige 94 procent.

De regering wil werken met een belastingkorting of een loonlastenkorting, waardoor de bedrijven minder betalen maar werknemers hun nettoloon niet zien dalen.

Uitbreiding flexi-jobs

In het begin van de legislatuur heeft de federale regering flexi-jobs ingevoerd voor de horeca. Wie al een baan heeft, kan daardoor beperkt bijklussen in een café of restaurant.

Dat principe wordt nu uitgebreid naar de kleinhandel, zoals bakkers, slagers of kappers. Bovendien zullen niet alleen werknemers, maar ook gepensioneerden als flexi-jobber aan de slag kunnen gaan. De maatregel moet zwartwerk tegengaan.

Daarnaast zullen zelfstandigen en bedrijven ook vaker een beroep kunnen doen op studenten uit het middelbaar op zon- en feestdagen.

Soepeler nachtarbeid e-commerce

Door de hoge loonkosten en strengere regels hebben e-commercebedrijven in ons land het moeilijk om te concurreren met het buitenland. De federale regering hoopt dat op te lossen door de regels voor nachtarbeid - dat wil in ons land nog altijd zeggen werk na 20 uur - in de e-commerce te versoepelen.

Binnenkort kunnen het sociaal overleg omzeilen door in hun arbeidsreglement in te schrijven dat ze ’s nachts gaan werken. Zeker voor kleine bedrijven is dat een forse versoepeling.

Een andere maatregel is dat bedrijven die de flexibilisering met het fiat van de vakbonden willen doorvoeren voortaan de goedkeuring van maar één bond nodig hebben om ’s nachts te werken. Nu moeten de drie vakbonden binnen een bedrijf het licht op groen zetten.

/

Riante bonussen voor werknemers

Door Tobe Steel

Bedrijven kunnen hun personeel extra winstpremies geven. Daarvoor komt een fiscaal gunstregime.

Nieu­we winst­pre­mie Col­lec­tie­ve loon­bo­nus Ge­wo­ne bo­nus

+ Flexibel toe te kennen wanneer bedrijf het wil

+ Bedrag kan op­lopen tot 16.600 euro en meer

- Werk­nemer heeft geen ga­ran­ties dat hij pre­mie krijgt

+ Gega­randeerd uit­be­taald als be­drijf voor­op­ge­stel­de doe­len haalt

- Maxi­maal 3.255 euro

- Veel ad­mi­nis­trat­ie­ve romps­lomp

+ Kan ook in­di­vi­du­eel wor­den toe­ge­kend

- Werknemer houdt net­to wei­nig over

vanaf 2018 vanaf 2020
Werk­gever be­taalt 1.000 1.000 1.000 1.000
Venn­oot­schaps­be­lasting(2018: 29,58%, 2020: 25%) -228,3 -200,0
Werk­ge­vers­bij­dra­ge (RSZ)(33% voor cao 90, 30% voor ge­wone bonus) -248,1 -230,8
Bruto­bonus werk­nemer 771,7 800,0 751,9 769,2
Werk­ne­mers­bij­dra­ge (RSZ)(13,07%) -100,9 -104,6 -98,3 -100,5
Be­las­ting 7% winst­pre­mie -47,0 -48,7
Personen­belasting(ra­ming 45%) -300,9
Wat houdt werk­nemer over? 623,9 646,8 653,6 367,8

/

Boete voor thuishouden 55-plussers

Door Jasper D'Hoore

Bedrijven die oudere werknemers betaald thuishouden omdat ze hen als overbodig beschouwen, worden binnenkort beboet. De sanctie kan oplopen tot een vijfde van het maandloon van de betrokken werknemer.

/

Maatregelen specifiek voor eenmanszaken

Stopzetting

Voortaan betalen zelfstandigen 15 procent belasting op de meerwaarde als ze hun zaak verkopen. Nu betalen eenmanszaken nog 16,5 procent op de meerwaarde bij de overdracht van materiële vaste activa zoals een bestelwagen of de gebouwen. Op de meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van niet-materiële activa zoals de klantenportefeuille, kan thans meer dan de helft naar de fiscus vloeien.

15procentDe belasting op meerwaarde bij de verkoop van een zaak zakt naar 15%.

Pensioenpijler

Voor zelfstandigen zonder vennootschap moet het mogelijk worden een volwaardig aanvullend pensioen op te bouwen, net zoals dat nu al mogelijk is voor ondernemers met een vennootschap.

Aftrekbare autokosten

Voor eenmanszaken wordt de regeling over de aftrekbaarheid van autokosten afgestemd op die van de vennootschappen.

Kostenforfait

Verder komt er voor eenmanszaken een kostenforfait zoals voor werknemers. Voor die laatste kan dat forfait oplopen tot 4.320 euro.

/

Belegger betaalt meer belastingen

Het Zomerakkoord verhoogt de belastingdruk voor beleggers en spaarders met een forse 429 miljoen euro. De opvallendste ingreep is de invoering van een taks op effectenrekeningen, een soort vermogensbelasting.

Hoe rijk moet u zijn om de effectentaks te betalen?

Een belastingplichtige betaalt vanaf 2018 een taks op effectenrekeningen als de effecten een totale waarde hebben van minstens 500.000 euro. Voor een koppel is de belasting van toepassing vanaf tweemaal 500.000 euro. De taks geldt alleen voor effectenrekeningen van natuurlijke personen, dus niet voor rekeningen van vennootschappen.

Zijn alle effecten belastbaar?

De belasting viseert aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen (tak21- en tak23-producten) en cash op de effectenrekening zijn vrijgesteld. Welke aandelen belastbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Hoe hoog is de belasting en wie zal die innen?

Het belastingtarief bedraagt 0,15 procent en is van toepassing op de totale waarde van de effectenrekeningen. Stel dat Jan rekening(en) heeft met een waarde van 600.000 euro. Dan betaalt hij 0,15 procent taks op 600.000 euro en niet op de schijf van 100.000 euro boven de belastingvrije som.

De banken zullen de taks innen. Ze zullen bij het begin en einde van elke maand de waarde van de effectenrekening bepalen. Op het einde van het jaar wordt een gemiddelde berekend, waarop de taks van 0,15 procent wordt toegepast.

Hoeveel moet de taks opbrengen?

Door Wouter Vervenne

De federale regering rekent op 254 miljoen euro in 2018. Aangezien het tarief 0,15 procent bedraagt, raamt ze de belastbare basis op 169 miljard euro. Volgens Febelfin, de koepel van de banken, zijn er ongeveer 3,7 miljoen effectenrekeningen met een totale waarde van zowat 260 miljard euro. Het kabinet van Financiën zegt dat minder dan 5 procent van de effectenrekeningen de belastingvrije som overschrijdt.

Is het mogelijk de taks te omzeilen?

Beleggers kunnen de taks niet ontwijken door hun vermogen te splitsen over meerdere rekeningen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Als een belastingplichtige meer dan één effectenrekening heeft, moet hij dat meedelen in de belastingaangifte. De opening van een buitenlandse effectenrekening biedt geen uitweg, want belastingplichtigen moeten nu al melden of ze rekeningen hebben in het buitenland.

Welke belastingen op beleggingsfondsen stijgen?

Ook fondsen die minder dan 25 procent van hun activa investeren in obligaties moeten voortaan roerende voorheffing betalen op de meerwaarde op obligaties (de zogenaamde Reynderstaks). KBC en Belfius bieden gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Belgisch recht aan die op hun beurt beleggen in respectievelijk KBC- en Belfiusfondsen. Wie in het zogeheten dakfonds belegt, moet vanaf 2018 roerende voorheffing betalen.

Hoeveel stijgt de beurstaks?

De taks op de aan- en verkoop van aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent. Het tarief voor de aan- en verkoop van obligaties stijgt van 0,09 naar 0,12 procent. De beurstaks bij de verkoop van beleggingsfondsen van het kapitalisatietype blijft onveranderd op 1,32 procent. De maximale belasting per transactie blijft 1.600 euro voor aandelen, 1.300 euro voor obligaties en 4.000 euro voor fondsen.

Heeft extra pensioensparen nu meer zin?

Als u aan pensioensparen doet, dan kunt u vanaf 2018 kiezen tussen twee mogelijkheden. U kunt de oude gewoonte voortzetten en maximaal 940 euro per jaar sparen met een fiscaal voordeel van 30 procent. Dat levert u dan 282 euro op. Maar vanaf 2018 kunt u ook 1.200 euro sparen met een fiscaal voordeel van 25 procent. Dan stijgt het fiscaal voordeel naar 300 euro.

/

IJdele hoop voor Arco-coöperanten

Door Pieter Blomme

Zo’n 800.000 Arco-coöperanten hebben opnieuw een klein beetje hoop. De regering-Michel sprak af dat het geld van de beursgang van Belfius deels gebruikt zou worden om de Arco-gedupeerden te vergoeden. Ze zouden 40 procent van wat ze ooit hadden geïnvesteerd in Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net, terugkrijgen.De gedupeerden kunnen rekenen op een potje van 600 miljoen euro.

Juridisch waterdicht

Om een sluitende regeling uit te werken is de hulp ingeroepen van een gespecialiseerd advocatenbureau. Of dat helpt om een waterdichte regeling te vinden die de toets van Europa doorstaat, is de vraag van één miljoen. Europa schoot de garantieregeling af die de regering-Leterme indertijd had uitgewerkt, omdat sprake was van staatssteun.

Europa

Specialisten gaan ervan uit dat Europa opnieuw moeilijk zal doen, omdat Belfius – dat met het grootste deel van het geld over de brug komt – een staatsbank is. Of het nu de regering is of de staatsbank die het geld toekent, maakt niet veel uit. Het lijkt er dus op dat de Arco-regeling uit het Zomerakkoord niet meer dan ijdele hoop is.